خرید اینترنتی بیمه نامهSkip Navigation Links
شریط عمومی بیمه مسئولیت مدنی
صدرو اینترنتی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

ماده 1 - اساس بیمه نامه :

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب 1316 و بنا به پیشنهاد بیمه گذار که جزو لاینفک این بیمه نامه می باشد صادر گردیده است.آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا به بیمه گذار اعلام گردیده است جز تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده 2 - موضوع بیمه :

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه،غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده اند و یا فوت شده اند.

ماده 3 -تعاریف :

عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه به شرح زیر تعریف میگردد:
3-1 - بیمه گر : بیمه گر شرکت سهامی بیمه سامان است که جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار را بر عهده دارد.
3-2- بیمه گذار : بیمه گذار شخصی است که با تکمیل و امضای پیشنهاد بیمه و پرداخت حق بیمه مقرر جبران خسارت های ناشی از مسئولیت حرفه ای خود را به بیمه گر محول میکند.

ماده 4- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت :

بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد بیمه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده و اطلاعات درخواست شده را بطور واقع و کامل در اختیار بیمه گر قرار دهد.در صورتی که بیمه گذار در پاسخ به سوالات بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری نموده و یا اظهاراتی خلاف واقع نماید ، حسب مورد مشمول مواد 12 و 13 قانون بیمه خواهد گردید.

ماده 5- تعهدات بیمه گر :

بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز، نسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه ، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام نماید.
5-1- تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران،معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میگردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در جدول مشخصات این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
5-1-1- اگر مرجع قانونی ذیصلاح بیمه گذار را به پرداخت دیه محکوم کند تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت ، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مذکور در قانون مجازات اسلامی یا حداکثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بیمه ونامه ، هر کدام که کمتر باشد خواهد بود.
5-1-2- در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی با تحصیل موافقت بیمه گذار و مدعی/مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.
5-2- تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد
5-3- چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تادیه شده توسط بیمه گر اول می باشد.

ماده 6 - دفاع از دعاوی :

بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیت های موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسما به بیمه گر تفویض نماید.

ماده 7- وظایف و تعهدات بیمه گذار :

بیمه گذار موظف است :
7-1- حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه های بعدی آ را نقدا بپردازد،مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.
7-2- در انجام امور پزشکی کلیه ضوابط و مقررات و موازین حاکم بر این حرفه را رعایت نموده و وظایف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.
7-3- اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام شده در مورد هر بیمار را نگهداری نموده و در صورت درخواست بیمه گر آنها را در اختیار وی قرار دهد.
7-4- به محض اطلاع از هرگونه ادعای خسارت در خصوص مسئولیت های موضوع این بیمه نامه مراتب را کتبا به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاری نماید.
7-5- بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننموده و یا متعد جبران خسارت نشود، در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 8- استثنائات :

موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
8-1- انجام معاینه ، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار
8-2- پزشک به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور تمرکز و هوشیاری لازم برای مداوای بیمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او شود.
8-3- انجام مداوا معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا برخلاف قوانین و مقررات جاری باشد
8-4- انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان
8-5- هرنوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.
8-6- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

ماده 9- مدت بیمه نامه :

مدت این بیمه نامه یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضاء آن در شرایط خصوصی مشخص میگردد.

ماده 10- نحوه فسخ بیمه نامه :

بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعلام کتبی یک ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند.در صورت فسخ از سوی بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شده از بیمه نامه به صورت روزشمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار بصورت کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه مسترد خواهد گردید.

ماده 11-تحدید تعهد بیمه گر :

چنانچه پس از صدور حکم دایر بر محکومیت بیمه گذار مشارالیه با پرداخت خسارت توسط بیمه گر موافق نباشد و به حکم صادره اعتراض نماید حداکثر تعهد بیمه گر محدود به محکوم به قبلی و هزینه های صرف شده تا تاریخ عدم قبول حکم از طرف بیمه گذار می باشد.

ماده 12- محدوده جغرافیایی :

این قرارداد منحصرا در محدوده جغرافیای جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در خارج از محدوده مذکور هیچگونه تعهدی ندارد.